Algemene stallingsvoorwaarden

1.  Algemeen
Huurder is een ieder die enig object stalt bij Recreatiestalling.NL.
Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
Door het stallen en plaatsen aanvaardt huurder deze algemene voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

2.  Stallingovereenkomst
De  stallingovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar en zal daarna jaarlijks stilzwijgend worden verlengd met 1 jaar, tenzij 1 maand van te voren schriftelijk wordt opzegt door één van beide partijen.

3.   Betaling
De betaling van de overeengekomen stallingprijs dient bij vooruitbetaling te worden voldaan. De stalling geldt voor een termijn van 12 maanden. Indien de betaling niet binnen 8 dagen na aanvang van het stallingjaar door de verhuurder is ontvangen, is de huurder van rechtswege in verzuim en vanaf deze datum een rente van 1% per maand verschuldigd voor het nog openstaande bedrag. Wanneer geen betaling door de huurder wordt verricht zullen alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de huurder komen.

4.   Tarieven
De tarieven zijn per strekkende meter van het totale object, per jaar en exclusief BTW. De stallinghouder behoudt zich het recht om de stallingprijs jaarlijks aan te passen.

5.  Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijk, c.q. onvoorziene omstandigheid, waar door nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de huurder niet meer van Recreatiestalling.NL kan worden verlangd. Is naar het oordeel van partijen de overmacht-situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst.

6.  Aansprakelijkheid
Behoudens de algemene geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw is Recreatiestalling.NL niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook direct of indirect aan roerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de huurder als bij derden. Eén en ander behoudens door de huurder te bewijzen opzet of grove schuld van Recreatiestalling.NL. Huurder is aansprakelijk voor de schade, welke door hem of degene, die met hem of zijnentwege in de stallingruimte verblijven, worden toegebracht aan zaken die aan de Recreatiestalling.NL of derden toebehoren. Huurder dient alle kosten van herstel, samenhangende met en/of voortvloeiende uit de hierboven omschreven aansprakelijkheid te dragen en op eerste verzoek te voldoen. De huurder is verplicht het ter stalling aangeboden object te verzekeren.
Het gestalde object staat gestald geheel op eigen risico van de huurder. De huurder verschaft zichzelf nimmer toegang tot de stallingruimte, tenzij met nadrukkelijke toestemming van de stallinghouder.

7.    Gebruiksvoorwaarden
Recreatiestalling.NL dient er voor zorg te dragen, dat huurder voor zijn object een goede en veilige overdekte stallingsplaats verkrijgt, dan wel een buitenplaats op omheind en afgesloten terrein.
De huurder zorgt ervoor dat er geen gasflessen, jerrycans met brandbare of explosieve stoffen  in of bij het gestalde object aanwezig zijn.